#2020-06-11
 Какво е UX

За хората, които имат бегла представа от дизайн, първата асоциация, чувайки термина UX, вероятно ще е UX дизайн. В действителност, да, такъв термин съществува. UX обаче може да бъде и категория в маркетинга, ако говорим извън сферата на дизайна. В този смисъл, UX ще означава потребителски опит или потребителско преживяване. Както сигурно се досещате, UX дизайна, от друга страна, ще представлява дизайн, който се изгражда по посока качествено потребителско преживяване или създаване на стъпка по стъпка на изискуемия според бизнес и маркетинговите ни цели потребителски опит, необходим за клиентите ни, за да достигнат до нашия продукт, услуга или кауза.

UX разглеждан през призмата на UX дизайна неимоверно се свързва с понятието UI дизайн. Често двете вървят за ръка, а още по-често се възприемат за едно и също нещо. Всъщност, двата термина имат една огромна разлика, като същевременно не можем да отречем тяхното постоянно взаимодействие. Това взаимодействие реално е целено и от дизайнерите, и от маркетолозите. Когато UX и UI дизайнът работят в синхрон, можем да говорим положително за даденото приложение, страница, магазин или друг тип онлайн платформа.

И така какво точно обаче е UI дизайнът и каква е връзката му с UX дизайна? UI представлява потребителският интерфейс. Той е структурата на дигиталния продукт (сайт или приложения) и прилежащите елементи към всеки сектор и от тази структура. Потребителският интерфейс има за цел да ангажира потребителя. С това уточнение веднага се откроява и съществената разлика между UX и UI дизайна. Ако UI дизайнът цели ангажиране на потребителя, UX работи по посока създаване на емоция у потребителя. Ясно е, че без качествен UI дизайн не можем да очакваме изпълнение на функцията на UX, тоест създаване на чувства към бранда, продукта или услугата. От друга страна, специалистите са на мнение, че UX е по-труден за постигане.

Потребителско изживяване кореспондира с множество субективни фактори. Става въпрос за индивидуалните възприятия, очаквания, поведения и реакции на отделните потребители. Дори когато те са обединени от някакви общи характеристики в групата на таргет аудиторията, те продължават носят персонален характер. Ето защо UX дизайнът става сложен за първоначално конструиране, за планиране. Често дори в работния екип се допускат грешки в UX проекта именно поради погрешното мнение на служителите, че са наясно с нуждите и усещанията на своите потребители. Друг критичен момент за UX дизайна е необходимостта от тестване. Тъй като той е свързан с реалните преживявания на потребителите, UX проектът е по-скоро низ от няколко варианта на проекта, преминаващи през А B C тестване с цел достигане до максимално най-добрата опция. Предположенията за такава са неефективни. Архитектурният дизайн на потребителското преживяване изисква дизайнът да бъде наистина преживян, преди да бъде оценен по съответните маркетингови метрики и показатели.

Последно, но не по важност, UX дизайнът зависи предимно от потребителското очакване. Най-лесният подход към създаване на съвършено потребителско преживяване е базирането на дизайна върху предполагаемите потребителски очаквания. Те са невидимата връзка, която се създава между посетителя и уебсайта, отражението на клиентската удовлетвореност, корелацията между потребителското знание за компанията и нейната реална дейност.

Очаквайте продължение на тази така любопитна и съществена тема за UX дизайна съвсем скоро!